c

Cum sociis Theme natoque penatibus et magnis dis parturie montes, nascetur ridiculus mus. Curabitur ullamcorper id ultricies nisi.

1-677-124-44227 184 Main Collins Street, West Victoria 8007 Mon - Sat 8.00 - 18.00, Sunday CLOSED
Seko mums

Klienta līgums

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI

 1. LĪGUMĀ IZMANTOTIE TERMINI
  • Uzņēmums – SIA IM SPORTS vienotais reģistrācijas nr. 40103970771, juridiskā

adrese Ziedu iela 10A, Ikšķile, elektroniskā pasta adrese info@musufitness.lv

 • Puses/Puse – Uzņēmums un/vai Klients;
 • Abonements – tiesības uz vairākkārtēju maksas fitnesa kluba apmeklējumu atbilstoši

Abonementa veidam un Līguma noteikumiem;

 • Abonementa darbības termiņa pirmā diena – datums, ko Klients ir norādījis, iegādājoties Abonementu, kā pirmo šī Abonementa darbības termiņa dienu;
 • Abonēšanas maksa – kopējā summa, kas ietver maksu par Klienta izvēlēto Abonementa veidu;
 • Cenrādis – Uzņēmuma apstiprinātais  sniegto pakalpojumu un to cenu saraksts

spēkā esošajā redakcijā, kas ir pieejams mājaslapā www.musufitness.lv

 • Klients – rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona, kura ir noslēgusi Līgumu ar Uzņēmumu;
 • Klubs – Uzņēmumam piederoša trenažieru zāle, kuru Klients ir tiesīgs apmeklēt Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu saņemšanai atbilstoši iegādātā abonementa ietvaros.
 • Līgums – klienta līgums starp Uzņēmumu un Klientu, kas sastāv tai skaitā no Kluba apmeklēšanas vispārīgiem noteikumiem un Cenrāža, kas ir Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas, ir saistoši Klientam, ir publicēti mājaslapā;
 • Maksājumu karte – Klienta kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēta

Klienta Abonēšanas maksa par Abonementu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

 • Operators – komersants, kas ir tiesīgs veikt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Līguma un valsts attiecīgiem tiesību aktiem;
 • Pirmās transakcijas datums – Transakcijas datums Abonēšanas maksas samaksai par Abonementa ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem darbības pirmo mēnesi;
 • Transakcija – operācija jebkura no Līguma izrietošā maksājuma veikšanai no Maksājumukartei piesaistītā norēķinu konta;
 • Klientu portāls – platforma, kurā jāreģistrējas, lai iegādātos sporta kluba abonomentu
 • Vispārīgie Kluba apmeklēšanas noteikumi – noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenota piekļuve Klubam, pakalpojumu saņemšanu Klubā, atrašanos Klubā, uzvedību Kluba apmeklējuma laikā, sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumus Klubā, kā arī nosaka Klienta un Uzņēmuma tiesības un pienākumus, Klientam apmeklējot Klubu, ar kuriem Klients variepazīties mājaslapā vai tieši Klubā.
 • Aplikācija – Aplikācija, kas ir jāinstalē viedtālrunī, lai saņemtu sporta kluba piekļuves
 • QR kods – sporta kluba automātiskās piekļuves sistēmas kods

 

 

 

 

 1. LIGUMA PRIEKŠMETS. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Klients iegādājas Abonementu par Abonēšanas maksu. 2.2. Līguma noslēgšanai Klientam ir jāreģistrējas  Klientu portālā , jāizvēlas Abonementa darbības termiņa pirmā diena un pakalpojums, ko Klients vēlas iegādāties.

Reģistrējoties klientu portālā,  Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu. Iegādājoties Abonementu, Klientam ir jānorāda Abonementa darbības termiņa pirmā diena 7(septiņu ) dienu ietvaros no Līguma noslēgšanas dienas. Reģistrācijas procesā un veicot samaksu,Klientam būs jāievada savus maksājumu kartes datus (maksājumu kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kartes numurs un tips, tās derīguma termiņš, CVV/CVC kods). Klienta reģistrācijas pabeigšanai uz Aplikāciju  automātiski tiek nosūtīta īsziņa ar piekļuves QR kodu. Klients uzņemas pilnu atbildību par Klienta sniegtās informācija patiesumu.

2.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu pēc tam, kad Klients Klientu portālā ir atzīmējis šādu savu

apliecinājumu: “Es apliecinu, ka esmu izlasījis klienta līgumu un Kluba apmeklēšanas noteikumus un piekrītu tiem. Es piekrītu manu personas datu ievākšanai un apstrādei saskaņā ar klientalīgumu”, kā arī ir reģistrējis savu Maksājumu karti un veicis samaksu par Abonementu. Pēc Līguma noslēgšanas Klientam uz norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums ar Klienta reģistrācijas apstiprinājumu un šiem Līguma noteikumiem. Līgums ir spēkā bez Pušu parakstiem. Līgums darbojas līdz Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei vai līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

 1. UZŅĒMUMA PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA KLUBĀ

3.1. Klienta piekļuve Klubam tiek nodrošināta ar QR koda identificēšanas metodi.

3.2. QR kods ir domāts personai, kura ir iegādājusies kluba abonementu vai vienreizējo apmeklējumu.

3.3. QR piekļuves kodu ir kategoriski aizliegts nodot citām personām. Tas ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai. Par QR koda nodošanu citai personai, sporta klubs ir tiesīgs anulēt sporta kluba abonomentu, neatgriežot par to samaksu.

 

 1. SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Slēdzot Līgumu, Klients dod savu piekrišanu un pilnvaro Kompāniju izmantot un apstrādāt Klienta norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas Klienta izvēlētā Abonementa un Abonēšanas maksas un Maksas par Klienta izvēlētajiem pakalpojumiem samaksai saskaņā ar Līguma un/vai Klubā piedāvātā pakalpojuma noteikumiem. Klients piekrīt, ka Uzņēmums nodod trešajai personai – Operatoram, kas darbojas Kompānijas uzdevumā un vārdā, pilnvaras apstrādāt Maksājumu kartes datus un veikt Transakcijas. Klients apzinās un piekrīt tam, ka, iegādājoties jebkāda veida Abonementu, tai skaitā Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, Uzņēmums iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Operatora starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Klienta atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar Abonēšanas maksas apmaksu. Uzņēmums neglabā Maksājumu kartes datus.

4.2. Uzskatāms, ka Klients ir samaksājis Abonēšanas maksu dienā,kad tiek veiksmīgi veikta attiecīgā Transakcija. Transakcija Abonēšanas maksas tiek automātiski iekasēta no Klienta šādā kārtībā:

4.2.1. ja Klients ir iegādājies vairāku mēneša abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju samaksu uzreiz par visu Abonementa darbības periodu, tad Transakcija visas šāda abonementa summas samaksai tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas;

4.2.2. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā saskaņā ar Cenrādi, tad Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par pirmo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas. Savukārt Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par katru nākamo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta tādā attiecīgā mēneša datumā, kas sakrīt ar Pirmās transakcijas datumu, bet, ja šajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī mēneša pēdējā dienā;

4.3. Abonēšanas maksa par Abonementu netiek pilnībā vai daļēji atmaksāta gadījumā, ja Klients nav izmantojis Abonementu un šādos apstākļos nav konstatēta Uzņēmuma vaina.

4.4. Uzņēmums piestāda Klientam rēķinus elektroniskā formā. Rēķins ir derīgs bez paraksta.

Neatkarīgi no rēķina saņemšanas fakta, Klientam ir jānodrošina, lai viņa norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, Transakcijas dienā būtu pieejami naudas līdzekļi nepieciešamajā apmērā, lai veiktu visas Transakcijas Līgumā paredzēto maksājumu.

4.5. Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju ir bijis neveiksmīgs (t. i. no kredītiestādes jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Uzņēmums ir tiesīgs nekavējoties apturēt Abonementa darbību un nobloķēt pieeju Klubam līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta parāds pret Uzņēmumu tiks pilnībā samaksāts, turklāt Uzņēmums ir tiesīgs neierobežotu reižu skaitu visā Līguma darbības termiņā un 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām mēģināt veikt attiecīgu Transakciju.

4.6. Ja Uzņēmums aptur Abonementa darbību, pamatojoties uz Līguma 4.5. punktu, tad:

4.6.1. Abonementa darbības apturēšanas laikā Klientam nav tiesību izmantot Abonementu,

turklāt Klientam nav piekļuves Klubam.

4.6.2. par šādas apturēšanas periodu tiek iekasēta Abonēšanas maksa, turklāt Klients nav tiesīgs pieprasīt Abonēšanas maksas un Maksas par Papildpakalpojumiem pārrēķinu vai atmaksu;

4.6.3. Uzņēmums 2 (divu) darba dienu laikā paziņo Klientam par Abonementa darbības apturēšanu un esošo parādu;

4.6.4. Uzņēmums ir tiesīgs atteikt jaunu līgumu noslēgšanu ar Klientu.

4.7. Ja Abonementa darbības apturēšanas laikā, ar nosacījumu, ka Līguma darbības termiņš

turpināsies, ņemot vērā Līguma 4.8. punkta noteikumus, Klienta parāds pret Uzņēmumu tiek pilnībā dzēsts, tad Abonementa un Klienta piekļuve Klubam nekavējoties tiek atjaunota.

4.8. Ja 2 (divu) pilnu mēnešu laikā no Abonementa darbības apturēšanas dienas Klienta parāds pret Uzņēmumu nav pilnībā dzēsts, Līgums uzskatāms par automātiski izbeigtu (ņemot vērā Līguma 4.9.punkta noteikumus), bet Abonements un Klienta piekļuve Klubam tiek anulēti bez jebkāda papildu paziņojuma Klientam no Uzņēmuma puses.

4.9. Abonementa darbības apturēšana, Abonementa anulēšana vai Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma pilnībā dzēst parādu pret Uzņēmumu, kas radies līdz Līguma izbeigšanas brīdim. Tāpat paliek spēkā Līguma 4.1. un 4.5. punktos noteiktais, kas piešķir Uzņēmumam tiesības un pilnvaras vēl 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma izbeigšanas veikt Transakciju, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Uzņēmumu, kas radies Līguma darbības laikā.

 1. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1. Reģistrējoties Uzņēmuma mājaslapā, slēdzot un pildot Līgumu, kā arī veicot jebkādas citas darbības Klienta portālā un mājaslapā, Klientam ir:

5.1.1. jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi personas dati, tai skaitā Maksājumu kartes dati, jāpārbauda norādīto datu pareizība un jāseko līdzi, lai šie dati ir aktuāli, nekavējoties patstāvīgi aktualizējot novecojušos datus, un, ja šāda aktualizācija nav iespējama, jāinformē

Uzņēmums par jebkādām izmaiņām norādītajos Klienta datos;

5.1.2. jānodrošina, lai tiek saglabāti un netiek izpausti trešajām personām jebkādi dati, kas

nodrošina piekļuvi , tai skaitā parole un piekļuves kods, ko Kompānija nosūtījusi

Klientam epastā reģistrācijai mājaslapā;

5.1.3. nekavējoties jāinformē Kompānija par jebkādām radušās situācijām, kas noveda vai var

novest pie tā, ka parole kļuva vai var kļūt zināma trešajai personai, vai var tikt nelikumīgi

izmantota.

5.2. Klients ir atbildīgs par Kluba telpu vai Klubā esošo iekārtu, ierīču un citu mantu bojāšanu vai iznīcināšanu. Klientam ir aizliegts filmēt kluba telpas, izmantot uzņēmuma attēlus vai video savu produktu vai pakalpojumu nodrošināšanai vai reklāmai.

5.3. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tika veiktas Klienta portālā, izmantojot viņa lietotājvārdu (login) un paroli.

5.4. Kompānija nav atbildīga par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu, tai skaitā par aizkavēšanos Kompānijas piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, ja šāda neizpilde vai aizkavēšanās radās komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Kompānija nevarkontrolēt un/vai novērst.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

6.1. Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt un pilnvaro Uzņēmumu apstrādāt, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt Klienta jebkurus, tajā skaitā īpaši sensitīvos  personas datus šādiem mērķiem – Līguma noslēgšana un izpilde, tai skaitā Klienta reģistrācija Klienta portālā

norādīto datu glabāšana, Klienta identificēšana apmeklējot Klubu un ieejot Klienta portālā, no Līguma izrietošo maksājumu un Klienta parādu uzskaite, rēķinu izrakstīšana par Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem, mārketinga un iekšējās statistikas apkopošana Kompānijas sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, komunikācijas nodrošināšana starp Kompāniju un Klientu sakarā ar Līgumu (tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Kluba darba grafikā, par Kluba īpašajiem un personīgiem piedāvājumiem Klientam un citām Kluba ziņām).

6.3. Klubs apņemas nodrošināt augstu drošības līmeni Klienta datu aizsardzībai. Klubs nodrošina drošības līmeni, izmantojot organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus saskaņā ar prasībām par informācijas drošības līdzekļiem, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 32. pantā.

6.4. Klubs veic Klienta datu apstrādi ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu

apstrādi, Fizisko personu datu apstrādes likuma, u.c. Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu normas, kā arī saskaņā ar Kluba Privātuma politikas noteikumiem.

 1. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar Pušu abpusēji parakstītu vienošanos. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos un šādā kārtībā:

7.2.1. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem un 3 (trīs) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu, tad Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma,

nenorādot izbeigšanas iemeslu un nemaksājot nekādu papildu kompensāciju šajā sakarā, par to informējot Kompāniju ne mazāk kā 3 (trīs) kārtējos pilnus Abonementa darbības mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu, tiklīdz beidzas 3 (trīs) kārtējie pilni Abonementa darbības mēneši, kopš Kompānija ir saņēmusi no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Visā norādītajā periodā līdz pēdējai Līguma darbības dienai Klientam ir jāpilda visi Līguma noteikumi(tai skaitā ikmēneša Abonēšanas maksas un visu citu no Līguma izrietošo maksājumu samaksas saistības);

7.3. Kompānija ir tiesīga nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, anulēt Abonementu, kā arī bloķēt Klienta pieeju Klubam paziņojot par to Klientam, šādos gadījumos:

7.3.1. ja Klients sniedzis Kompānijai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus personas datus vai kontaktdatus, vai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus Maksājumu kartes datus, vai mēģinājis izmantot šādus trešās personas datus;

7.3.2. ja Klients ir pārkāpis Līguma vai tā pielikumu noteikumus, tai skaitā Vispārīgos Kluba

apmeklēšanas noteikumus.

7.3.3. ja Klients ir nodevis savu piekļuves kodu kādai citai personai, kas to izmantojusi sporta kluba apmeklēšanai.

7.4. Gadījumā, ja Kompānija ir atkāpusies no Līguma, pamatojoties uz Līguma 7.3. punktu, tad pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto Abonementa darbības periodu netiek atmaksāta, turklāt Kompānija ir tiesīga atteikties slēgt jaunus līgumus ar Klientu.

7.5. Kompānija ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, nenorādot izbeigšanas iemeslu un

nemaksājot nekādu kompensāciju šajā sakarā, paziņojot par to Klientam ne mazāk kā 3 (trīs)

dienas iepriekš Klienta portālā  un, nosūtot paziņojumu uz Klienta zonā reģistrēto Klienta

elektroniskā pasta adresi.

7.6. Gadījumā, ja Klients ir atkāpies no Līguma Kompānijas vainas dēļ, tad Kompānija atmaksā

Klientam Abonēšanas maksas summu par atlikušo neizmantoto apmaksāto Abonementa darbības periodu pēc Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas.

7.7. Šī Līguma darbības izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt visus parādus un atlīdzināt visus zaudējumus, kuru prasījumu tiesības Kompānijai radušās pirms Līguma darbības izbeigšanas brīža. Līguma darbības izbeigšana neietekmē Līguma 4.1., 4.5. un 4.9. punktu juridisko spēku, kuri Kompānijai piešķir tiesības un pilnvaras veikt Transakcijas, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Kompāniju, kas radies Līguma darbības laikā.

 1. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN PUŠU STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visi jautājumi un Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma un Līgumā nav regulēti,

izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.2. Līguma kāda noteikuma spēkā neesamība neatbrīvo Puses no Līguma citu noteikumu izpildes un neizraisa visa Līguma vai citu tā noteikumu spēkā neesamību. Konstatējot šādu noteikumu, Puses pieliek vislabākās pūles šī noteikuma grozīšanai atbilstoši tā mērķim, saturam un jēgai.

8.3. Pusēm nekavējoties jācenšas atrisināt jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, tai skaitā, kas

attiecas uz Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, juridisko spēku vai iztulkošanu, sarunu ceļā. Ja Pusēm nav izdevies izšķirt strīdu sarunu ceļā, šāds strīds ir izšķirams tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Klubs ir tiesīgs nodot no Līguma izrietošos prasījumus un Klienta personas datus (izņemot

biometriskos datus – pirkstu nospiedumus) bez Klienta piekrišanas personām un organizācijām, kuras nodarbojas ar parādu atgūšanu, kā arī likumsargājošajām iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, u.c.

9.2. Ja Klients vēlas nodot Līgumu trešajai personai, ir nepieciešama Kluba rakstiska piekrišana. Klubs var atteikt piekrišanu Līguma nodošanai, nepaskaidrojot iemeslu.

9.3. Pirms Līguma noslēgšanas Klientam ir uzmanīgi jāiepazīstas ar Līguma un tā pielikumu visiem noteikumiem, iepriekš noskaidrojot un pārrunājot ar Kluba administratoru visus radušos

jautājumus. Slēdzot Līgumu un atzīmējot interneta mājaslapā savu apstiprinājumu, kā norādīts

Līguma 2.4.punktā, Klients apliecina savu beznosacījuma piekrišanu Līguma (tai skaitā visu tā

pielikumu) visiem noteikumiem.

9.4. Kompānija ir tiesīga vienpusēji izdarīt grozījumus Līgumā, Vispārīgos Kluba apmeklēšanas

noteikumos, Cenrādī, Papildpakalpojumu noteikumos un Līguma citos pielikumos, paziņojot par to Klientam un nodrošinot grozītā pielikuma teksta publicēšanu mājaslapā un Klienta zonā ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt Līguma grozījumiem, Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar grozījumu spēkā stāšanas dienu, par to rakstiski paziņojot Kompānijai – nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi vai oficiālo elektroniskā pasta adresi vismaz 10 (desmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanas dienas. Gadījumā, ja Kompānija norādītajā termiņā nesaņem no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Līguma grozījumiem.

9.5. Līguma 9.4.punktā norādītās Uzņēmuma tiesības neattiecas uz Abonēšanas maksas apmēra par Klienta iegādāto Abonementu un samaksas kārtības izmaiņām. Šie noteikumi paliek nemainīgi Līguma darbības visā laikā un var tikt izmanīti tikai pēc Pušu abpusējas un vienošanās.

9.6. Uznēmums ir tiesīgs veikt izmaiņas, Kluba darba laikā, kā arī uz laiku pilnībā vai daļēji slēgt Klubu, lai veiktu profilaktiskos vai remontdarbus, kā arī citas darbības, kas nepieciešamas pienācīgai Kluba darbībai un Kluba apmeklētāju drošībai saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Ja šāds Kluba pagaidu slēgšanas periods pārsniedz 10 (desmit) dienas pēc kārtas, tad Klients ir tiesīgs 3 (trīs) dienu laikā no Kluba darbības atsākšanas dienas rakstiski – nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi (Ziedu iela 10 A, Ikšķile, LV5052) vai oficiālo elektroniskā pasta adresi (info@musufitness.lv), pieprasīt Uzņēmumam neaprēķināt Abonēšanas maksu par attiecīgu dienu skaitu, kad Klubs bija slēgts apmeklējumiem. Ja Klients savlaicīgi nav iesniedzis Kompānijai attiecīgu pieteikumu, tas uzskatāms par Klienta atteikumu izmantot šādas prasījuma tiesības.

9.7. Klientam, kurš ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesı̄bu aizsardzı̄bas likuma izpratnē, ir tiesı̄bas vērsties pēc palı̄dzı̄bas strı̄du risināšanā Patērētāju tiesı̄bu aizsardzı̄bas centrā, vai pēc ārpustiesas strı̄da risinājuma atbilstoši Patērētāju tiesı̄bu aizsardzı̄bas likumā un Patērētāju ārpustiesas strı̄du risinātāju likumā noteiktajai kārtı̄bai.

KLIENTA LĪGUMA PAMATNOTEIKUMI

 1. LĪGUMĀ IZMANTOTIE TERMINI
  • Uzņēmums – SIA IM SPORTS vienotais reģistrācijas nr. 40103970771, juridiskā

adrese Ziedu iela 10A, Ikšķile, elektroniskā pasta adrese info@musufitness.lv

 • Puses/Puse – Uzņēmums un/vai Klients;
 • Abonements – tiesības uz vairākkārtēju maksas fitnesa kluba apmeklējumu atbilstoši

Abonementa veidam un Līguma noteikumiem;

 • Abonementa darbības termiņa pirmā diena – datums, ko Klients ir norādījis, iegādājoties Abonementu, kā pirmo šī Abonementa darbības termiņa dienu;
 • Abonēšanas maksa – kopējā summa, kas ietver maksu par Klienta izvēlēto Abonementa veidu;
 • Cenrādis – Uzņēmuma apstiprinātais  sniegto pakalpojumu un to cenu saraksts

spēkā esošajā redakcijā, kas ir pieejams mājaslapā www.musufitness.lv

 • Klients – rīcībspējīga pilngadīga fiziska persona, kura ir noslēgusi Līgumu ar Uzņēmumu;
 • Klubs – Uzņēmumam piederoša trenažieru zāle, kuru Klients ir tiesīgs apmeklēt Uzņēmuma piedāvāto pakalpojumu saņemšanai atbilstoši iegādātā abonementa ietvaros.
 • Līgums – klienta līgums starp Uzņēmumu un Klientu, kas sastāv tai skaitā no Kluba apmeklēšanas vispārīgiem noteikumiem un Cenrāža, kas ir Līguma pielikumi un tā neatņemamas sastāvdaļas, ir saistoši Klientam, ir publicēti mājaslapā;
 • Maksājumu karte – Klienta kredīta vai debeta maksājumu karte, no kuras tiek iekasēta

Klienta Abonēšanas maksa par Abonementu saskaņā ar Līguma noteikumiem;

 • Operators – komersants, kas ir tiesīgs veikt maksājumu pakalpojumus saskaņā ar Līguma un valsts attiecīgiem tiesību aktiem;
 • Pirmās transakcijas datums – Transakcijas datums Abonēšanas maksas samaksai par Abonementa ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem darbības pirmo mēnesi;
 • Transakcija – operācija jebkura no Līguma izrietošā maksājuma veikšanai no Maksājumukartei piesaistītā norēķinu konta;
 • Klientu portāls – platforma, kurā jāreģistrējas, lai iegādātos sporta kluba abonomentu
 • Vispārīgie Kluba apmeklēšanas noteikumi – noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek īstenota piekļuve Klubam, pakalpojumu saņemšanu Klubā, atrašanos Klubā, uzvedību Kluba apmeklējuma laikā, sporta inventāra un aprīkojuma lietošanas noteikumus Klubā, kā arī nosaka Klienta un Uzņēmuma tiesības un pienākumus, Klientam apmeklējot Klubu, ar kuriem Klients variepazīties mājaslapā vai tieši Klubā.
 • Aplikācija – Aplikācija, kas ir jāinstalē viedtālrunī, lai saņemtu sporta kluba piekļuves
 • QR kods – sporta kluba automātiskās piekļuves sistēmas kods

 

 

 

 

 1. LIGUMA PRIEKŠMETS. LĪGUMA NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Klients iegādājas Abonementu par Abonēšanas maksu. 2.2. Līguma noslēgšanai Klientam ir jāreģistrējas  Klientu portālā , jāizvēlas Abonementa darbības termiņa pirmā diena un pakalpojums, ko Klients vēlas iegādāties.

Reģistrējoties klientu portālā,  Klients norāda savu vārdu, uzvārdu, mobilā tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, dzīvesvietas adresi, dzimšanas datumu. Iegādājoties Abonementu, Klientam ir jānorāda Abonementa darbības termiņa pirmā diena 7(septiņu ) dienu ietvaros no Līguma noslēgšanas dienas. Reģistrācijas procesā un veicot samaksu,Klientam būs jāievada savus maksājumu kartes datus (maksājumu kartes īpašnieka vārds un uzvārds, kartes numurs un tips, tās derīguma termiņš, CVV/CVC kods). Klienta reģistrācijas pabeigšanai uz Aplikāciju  automātiski tiek nosūtīta īsziņa ar piekļuves QR kodu. Klients uzņemas pilnu atbildību par Klienta sniegtās informācija patiesumu.

2.3. Līgums uzskatāms par noslēgtu pēc tam, kad Klients Klientu portālā ir atzīmējis šādu savu

apliecinājumu: “Es apliecinu, ka esmu izlasījis klienta līgumu un Kluba apmeklēšanas noteikumus un piekrītu tiem. Es piekrītu manu personas datu ievākšanai un apstrādei saskaņā ar klientalīgumu”, kā arī ir reģistrējis savu Maksājumu karti un veicis samaksu par Abonementu. Pēc Līguma noslēgšanas Klientam uz norādīto elektroniskā pasta adresi tiek nosūtīts paziņojums ar Klienta reģistrācijas apstiprinājumu un šiem Līguma noteikumiem. Līgums ir spēkā bez Pušu parakstiem. Līgums darbojas līdz Līgumā noteikto Pušu saistību izpildei vai līdz tā izbeigšanai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

 1. UZŅĒMUMA PIEDĀVĀTO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS KĀRTĪBA KLUBĀ

3.1. Klienta piekļuve Klubam tiek nodrošināta ar QR koda identificēšanas metodi.

3.2. QR kods ir domāts personai, kura ir iegādājusies kluba abonementu vai vienreizējo apmeklējumu.

3.3. QR piekļuves kodu ir kategoriski aizliegts nodot citām personām. Tas ir paredzēts lietošanai tikai vienai personai. Par QR koda nodošanu citai personai, sporta klubs ir tiesīgs anulēt sporta kluba abonomentu, neatgriežot par to samaksu.

 

 1. SAMAKSAS KĀRTĪBA

4.1. Slēdzot Līgumu, Klients dod savu piekrišanu un pilnvaro Kompāniju izmantot un apstrādāt Klienta norādītos Maksājumu kartes datus (tai skaitā maksājumu kartes numuru un tipu, tās derīguma termiņu, CVV/CVC kodu), lai veiktu Transakcijas Klienta izvēlētā Abonementa un Abonēšanas maksas un Maksas par Klienta izvēlētajiem pakalpojumiem samaksai saskaņā ar Līguma un/vai Klubā piedāvātā pakalpojuma noteikumiem. Klients piekrīt, ka Uzņēmums nodod trešajai personai – Operatoram, kas darbojas Kompānijas uzdevumā un vārdā, pilnvaras apstrādāt Maksājumu kartes datus un veikt Transakcijas. Klients apzinās un piekrīt tam, ka, iegādājoties jebkāda veida Abonementu, tai skaitā Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, Uzņēmums iegūst tiesības veikt (tai skaitā ar Operatora starpniecību) šādas Transakcijas automātiski bez nepieciešamības saņemt atsevišķu Klienta atļauju katrai šādai Transakcijai, kas ir saistīta ar Abonēšanas maksas apmaksu. Uzņēmums neglabā Maksājumu kartes datus.

4.2. Uzskatāms, ka Klients ir samaksājis Abonēšanas maksu dienā,kad tiek veiksmīgi veikta attiecīgā Transakcija. Transakcija Abonēšanas maksas tiek automātiski iekasēta no Klienta šādā kārtībā:

4.2.1. ja Klients ir iegādājies vairāku mēneša abonementu ar Abonēšanas maksas vienreizēju samaksu uzreiz par visu Abonementa darbības periodu, tad Transakcija visas šāda abonementa summas samaksai tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas;

4.2.2. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem, kuru apmērs ir fiksēts Līguma noslēgšanas dienā saskaņā ar Cenrādi, tad Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par pirmo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta nekavējoties pēc Līguma noslēgšanas. Savukārt Transakcija Abonēšanas maksas samaksai par katru nākamo Abonementa darbības mēnesi tiek veikta tādā attiecīgā mēneša datumā, kas sakrīt ar Pirmās transakcijas datumu, bet, ja šajā mēnesī nav attiecīgā datuma, tad Transakcija tiek veikta šī mēneša pēdējā dienā;

4.3. Abonēšanas maksa par Abonementu netiek pilnībā vai daļēji atmaksāta gadījumā, ja Klients nav izmantojis Abonementu un šādos apstākļos nav konstatēta Uzņēmuma vaina.

4.4. Uzņēmums piestāda Klientam rēķinus elektroniskā formā. Rēķins ir derīgs bez paraksta.

Neatkarīgi no rēķina saņemšanas fakta, Klientam ir jānodrošina, lai viņa norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, Transakcijas dienā būtu pieejami naudas līdzekļi nepieciešamajā apmērā, lai veiktu visas Transakcijas Līgumā paredzēto maksājumu.

4.5. Ja pirmais mēģinājums veikt Transakciju ir bijis neveiksmīgs (t. i. no kredītiestādes jebkādu iemeslu dēļ ir saņemts atteikums, tai skaitā, ja norēķinu kontā, kuram ir piesaistīta Maksājumu karte, nav naudas līdzekļu nepieciešamajā apmērā), Uzņēmums ir tiesīgs nekavējoties apturēt Abonementa darbību un nobloķēt pieeju Klubam līdz brīdim, kad attiecīgais Klienta parāds pret Uzņēmumu tiks pilnībā samaksāts, turklāt Uzņēmums ir tiesīgs neierobežotu reižu skaitu visā Līguma darbības termiņā un 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma darbības termiņa beigām mēģināt veikt attiecīgu Transakciju.

4.6. Ja Uzņēmums aptur Abonementa darbību, pamatojoties uz Līguma 4.5. punktu, tad:

4.6.1. Abonementa darbības apturēšanas laikā Klientam nav tiesību izmantot Abonementu,

turklāt Klientam nav piekļuves Klubam.

4.6.2. par šādas apturēšanas periodu tiek iekasēta Abonēšanas maksa, turklāt Klients nav tiesīgs pieprasīt Abonēšanas maksas un Maksas par Papildpakalpojumiem pārrēķinu vai atmaksu;

4.6.3. Uzņēmums 2 (divu) darba dienu laikā paziņo Klientam par Abonementa darbības apturēšanu un esošo parādu;

4.6.4. Uzņēmums ir tiesīgs atteikt jaunu līgumu noslēgšanu ar Klientu.

4.7. Ja Abonementa darbības apturēšanas laikā, ar nosacījumu, ka Līguma darbības termiņš

turpināsies, ņemot vērā Līguma 4.8. punkta noteikumus, Klienta parāds pret Uzņēmumu tiek pilnībā dzēsts, tad Abonementa un Klienta piekļuve Klubam nekavējoties tiek atjaunota.

4.8. Ja 2 (divu) pilnu mēnešu laikā no Abonementa darbības apturēšanas dienas Klienta parāds pret Uzņēmumu nav pilnībā dzēsts, Līgums uzskatāms par automātiski izbeigtu (ņemot vērā Līguma 4.9.punkta noteikumus), bet Abonements un Klienta piekļuve Klubam tiek anulēti bez jebkāda papildu paziņojuma Klientam no Uzņēmuma puses.

4.9. Abonementa darbības apturēšana, Abonementa anulēšana vai Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma pilnībā dzēst parādu pret Uzņēmumu, kas radies līdz Līguma izbeigšanas brīdim. Tāpat paliek spēkā Līguma 4.1. un 4.5. punktos noteiktais, kas piešķir Uzņēmumam tiesības un pilnvaras vēl 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma izbeigšanas veikt Transakciju, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Uzņēmumu, kas radies Līguma darbības laikā.

 1. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

5.1. Reģistrējoties Uzņēmuma mājaslapā, slēdzot un pildot Līgumu, kā arī veicot jebkādas citas darbības Klienta portālā un mājaslapā, Klientam ir:

5.1.1. jānorāda patiesi, precīzi un pilnīgi personas dati, tai skaitā Maksājumu kartes dati, jāpārbauda norādīto datu pareizība un jāseko līdzi, lai šie dati ir aktuāli, nekavējoties patstāvīgi aktualizējot novecojušos datus, un, ja šāda aktualizācija nav iespējama, jāinformē

Uzņēmums par jebkādām izmaiņām norādītajos Klienta datos;

5.1.2. jānodrošina, lai tiek saglabāti un netiek izpausti trešajām personām jebkādi dati, kas

nodrošina piekļuvi , tai skaitā parole un piekļuves kods, ko Kompānija nosūtījusi

Klientam epastā reģistrācijai mājaslapā;

5.1.3. nekavējoties jāinformē Kompānija par jebkādām radušās situācijām, kas noveda vai var

novest pie tā, ka parole kļuva vai var kļūt zināma trešajai personai, vai var tikt nelikumīgi

izmantota.

5.2. Klients ir atbildīgs par Kluba telpu vai Klubā esošo iekārtu, ierīču un citu mantu bojāšanu vai iznīcināšanu.

5.3. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tika veiktas Klienta portālā, izmantojot viņa lietotājvārdu (login) un paroli.

5.4. Kompānija nav atbildīga par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi saskaņā ar Līgumu, tai skaitā par aizkavēšanos Kompānijas piedāvāto pakalpojumu sniegšanā, ja šāda neizpilde vai aizkavēšanās radās komunālo tīklu avārijas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kurus Kompānija nevarkontrolēt un/vai novērst.

 1. PERSONAS DATU APSTRĀDE

6.1. Noslēdzot Līgumu, Klients piekrīt un pilnvaro Uzņēmumu apstrādāt, tai skaitā iegūt, izmantot un glabāt Klienta jebkurus, tajā skaitā īpaši sensitīvos  personas datus šādiem mērķiem – Līguma noslēgšana un izpilde, tai skaitā Klienta reģistrācija Klienta portālā

norādīto datu glabāšana, Klienta identificēšana apmeklējot Klubu un ieejot Klienta portālā, no Līguma izrietošo maksājumu un Klienta parādu uzskaite, rēķinu izrakstīšana par Kompānijas sniegtajiem pakalpojumiem, mārketinga un iekšējās statistikas apkopošana Kompānijas sniedzamo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, komunikācijas nodrošināšana starp Kompāniju un Klientu sakarā ar Līgumu (tai skaitā, lai informētu Klientu par izmaiņām Kluba darba grafikā, par Kluba īpašajiem un personīgiem piedāvājumiem Klientam un citām Kluba ziņām).

6.3. Klubs apņemas nodrošināt augstu drošības līmeni Klienta datu aizsardzībai. Klubs nodrošina drošības līmeni, izmantojot organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus saskaņā ar prasībām par informācijas drošības līdzekļiem, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi 32. pantā.

6.4. Klubs veic Klienta datu apstrādi ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES)

2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu

apstrādi, Fizisko personu datu apstrādes likuma, u.c. Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu normas, kā arī saskaņā ar Kluba Privātuma politikas noteikumiem.

 1. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar Pušu abpusēji parakstītu vienošanos. Katra Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt Līgumu tikai saskaņā ar Līguma noteikumiem.

7.2. Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos un šādā kārtībā:

7.2.1. ja Klients ir iegādājies Abonementu ar Abonēšanas maksas ikmēneša maksājumiem un 3 (trīs) mēnešu Līguma uzteikuma termiņu, tad Klients ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma,

nenorādot izbeigšanas iemeslu un nemaksājot nekādu papildu kompensāciju šajā sakarā, par to informējot Kompāniju ne mazāk kā 3 (trīs) kārtējos pilnus Abonementa darbības mēnešus iepriekš. Šādā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu, tiklīdz beidzas 3 (trīs) kārtējie pilni Abonementa darbības mēneši, kopš Kompānija ir saņēmusi no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu. Visā norādītajā periodā līdz pēdējai Līguma darbības dienai Klientam ir jāpilda visi Līguma noteikumi(tai skaitā ikmēneša Abonēšanas maksas un visu citu no Līguma izrietošo maksājumu samaksas saistības);

7.3. Kompānija ir tiesīga nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma, anulēt Abonementu, kā arī bloķēt Klienta pieeju Klubam paziņojot par to Klientam, šādos gadījumos:

7.3.1. ja Klients sniedzis Kompānijai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus personas datus vai kontaktdatus, vai nepatiesus, neprecīzus, nepilnīgus vai nepareizus Maksājumu kartes datus, vai mēģinājis izmantot šādus trešās personas datus;

7.3.2. ja Klients ir pārkāpis Līguma vai tā pielikumu noteikumus, tai skaitā Vispārīgos Kluba

apmeklēšanas noteikumus.

7.3.3. ja Klients ir nodevis savu piekļuves kodu kādai citai personai, kas to izmantojusi sporta kluba apmeklēšanai.

7.4. Gadījumā, ja Kompānija ir atkāpusies no Līguma, pamatojoties uz Līguma 7.3. punktu, tad pēc Līguma darbības izbeigšanas Abonēšanas maksas summa par atlikušo neizmantoto Abonementa darbības periodu netiek atmaksāta, turklāt Kompānija ir tiesīga atteikties slēgt jaunus līgumus ar Klientu.

7.5. Kompānija ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, nenorādot izbeigšanas iemeslu un

nemaksājot nekādu kompensāciju šajā sakarā, paziņojot par to Klientam ne mazāk kā 3 (trīs)

dienas iepriekš Klienta portālā  un, nosūtot paziņojumu uz Klienta zonā reģistrēto Klienta

elektroniskā pasta adresi.

7.6. Gadījumā, ja Klients ir atkāpies no Līguma Kompānijas vainas dēļ, tad Kompānija atmaksā

Klientam Abonēšanas maksas summu par atlikušo neizmantoto apmaksāto Abonementa darbības periodu pēc Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas.

7.7. Šī Līguma darbības izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma samaksāt visus parādus un atlīdzināt visus zaudējumus, kuru prasījumu tiesības Kompānijai radušās pirms Līguma darbības izbeigšanas brīža. Līguma darbības izbeigšana neietekmē Līguma 4.1., 4.5. un 4.9. punktu juridisko spēku, kuri Kompānijai piešķir tiesības un pilnvaras veikt Transakcijas, lai pilnībā dzēstu Klienta parādu pret Kompāniju, kas radies Līguma darbības laikā.

 1. PIEMĒROJAMĀS TIESĪBAS UN PUŠU STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Visi jautājumi un Pušu tiesiskās attiecības, kas izriet no Līguma un Līgumā nav regulēti,

izskatāmi saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

8.2. Līguma kāda noteikuma spēkā neesamība neatbrīvo Puses no Līguma citu noteikumu izpildes un neizraisa visa Līguma vai citu tā noteikumu spēkā neesamību. Konstatējot šādu noteikumu, Puses pieliek vislabākās pūles šī noteikuma grozīšanai atbilstoši tā mērķim, saturam un jēgai.

8.3. Pusēm nekavējoties jācenšas atrisināt jebkuru strīdu, kas izriet no Līguma, tai skaitā, kas

attiecas uz Līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, juridisko spēku vai iztulkošanu, sarunu ceļā. Ja Pusēm nav izdevies izšķirt strīdu sarunu ceļā, šāds strīds ir izšķirams tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

9.1. Klubs ir tiesīgs nodot no Līguma izrietošos prasījumus un Klienta personas datus (izņemot

biometriskos datus – pirkstu nospiedumus) bez Klienta piekrišanas personām un organizācijām, kuras nodarbojas ar parādu atgūšanu, kā arī likumsargājošajām iestādēm, tiesu iestādēm, zvērinātiem tiesu izpildītājiem, u.c.

9.2. Ja Klients vēlas nodot Līgumu trešajai personai, ir nepieciešama Kluba rakstiska piekrišana. Klubs var atteikt piekrišanu Līguma nodošanai, nepaskaidrojot iemeslu.

9.3. Pirms Līguma noslēgšanas Klientam ir uzmanīgi jāiepazīstas ar Līguma un tā pielikumu visiem noteikumiem, iepriekš noskaidrojot un pārrunājot ar Kluba administratoru visus radušos

jautājumus. Slēdzot Līgumu un atzīmējot interneta mājaslapā savu apstiprinājumu, kā norādīts

Līguma 2.4.punktā, Klients apliecina savu beznosacījuma piekrišanu Līguma (tai skaitā visu tā

pielikumu) visiem noteikumiem.

9.4. Kompānija ir tiesīga vienpusēji izdarīt grozījumus Līgumā, Vispārīgos Kluba apmeklēšanas

noteikumos, Cenrādī, Papildpakalpojumu noteikumos un Līguma citos pielikumos, paziņojot par to Klientam un nodrošinot grozītā pielikuma teksta publicēšanu mājaslapā un Klienta zonā ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms šo grozījumu stāšanās spēkā. Gadījumā, ja Klients nepiekrīt Līguma grozījumiem, Klients ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar grozījumu spēkā stāšanas dienu, par to rakstiski paziņojot Kompānijai – nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi vai oficiālo elektroniskā pasta adresi vismaz 10 (desmit) dienas pirms grozījumu spēkā stāšanas dienas. Gadījumā, ja Kompānija norādītajā termiņā nesaņem no Klienta paziņojumu par Līguma izbeigšanu, tiek uzskatīts, ka Klients ir piekritis Līguma grozījumiem.

9.5. Līguma 9.4.punktā norādītās Uzņēmuma tiesības neattiecas uz Abonēšanas maksas apmēra par Klienta iegādāto Abonementu un samaksas kārtības izmaiņām. Šie noteikumi paliek nemainīgi Līguma darbības visā laikā un var tikt izmanīti tikai pēc Pušu abpusējas un vienošanās.

9.6. Uznēmums ir tiesīgs veikt izmaiņas, Kluba darba laikā, kā arī uz laiku pilnībā vai daļēji slēgt Klubu, lai veiktu profilaktiskos vai remontdarbus, kā arī citas darbības, kas nepieciešamas pienācīgai Kluba darbībai un Kluba apmeklētāju drošībai saskaņā ar Līguma noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. Ja šāds Kluba pagaidu slēgšanas periods pārsniedz 10 (desmit) dienas pēc kārtas, tad Klients ir tiesīgs 3 (trīs) dienu laikā no Kluba darbības atsākšanas dienas rakstiski – nosūtot paziņojumu uz Kompānijas juridisko adresi (Ziedu iela 10 A, Ikšķile, LV5052) vai oficiālo elektroniskā pasta adresi (info@musufitness.lv), pieprasīt Uzņēmumam neaprēķināt Abonēšanas maksu par attiecīgu dienu skaitu, kad Klubs bija slēgts apmeklējumiem. Ja Klients savlaicīgi nav iesniedzis Kompānijai attiecīgu pieteikumu, tas uzskatāms par Klienta atteikumu izmantot šādas prasījuma tiesības.

9.7. Klientam, kurš ir patērētājs Latvijas Republikas Patērētāju tiesı̄bu aizsardzı̄bas likuma izpratnē, ir tiesı̄bas vērsties pēc palı̄dzı̄bas strı̄du risināšanā Patērētāju tiesı̄bu aizsardzı̄bas centrā, vai pēc ārpustiesas strı̄da risinājuma atbilstoši Patērētāju tiesı̄bu aizsardzı̄bas likumā un Patērētāju ārpustiesas strı̄du risinātāju likumā noteiktajai kārtı̄bai.